Guide: Radonmätningar och åtgärder

Radon kan utgöra en potentiell hälsorisk när den tränger in i våra bostäder från marken, byggmaterial och till och med hushållsvattnet. För att säkerställa ett tryggt boende och minimera risken för lungcancer är det nödvändigt med regelbundna radonmätningar. I bostäder och allmänna lokaler gäller referensvärdet 200 Bq/m³ som det årliga medelvärdet för radonhalten.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m³) per kubikmeter inomhusluft. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta regelbundet. Ungefär 325 000 bostäder i Sverige misstänks ha förhöjda radonhalter och varje år leder detta till 400-500 fall av lungcancer, vilket gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer inomhus efter rökning.

Fastställda riktvärden och gränsvärden för radon och gammastrålning är bindande, och överskridandet av dessa kräver omedelbara åtgärder. De specifika gränsvärdena varierar beroende på plats och typ av byggnad:

  • Bostäder och allmänna lokaler: 200 Bq/m³ (årsmedelvärde)
  • Nya byggnader: 200 Bq/m³
  • Arbetsplatser ovan mark (vid 1800 arbetstimmar per år): 200 Bq/m³
  • Arbetsplatser i färdigställda och inredda bergrum: 400 Bq/m³ (vid 1800 arbetstimmar per år)
  • Berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under mark: 1300 Bq/m³ (vid 1600 arbetstimmar per år)

För att minska exponeringen vid förhöjda radonhalter krävs en utredning, kallad radonbesiktning. Syftet med besiktningen är att identifiera orsakerna till de förhöjda halterna och fastställa vilka saneringsåtgärder som behövs för att minska radonhalten. Åtgärder kan inkludera ökad luftomsättning, installation eller förbättring av ventilationssystemet, luftning av hushållsvattnet och sanering av radon från marken genom användning av radonsug, radonbrunnar eller tätningar.

Det enda sättet att upptäcka höga halter av radon är genom regelbundna radonmätningar. För ett pålitligt årsmedelvärde rekommenderas en långtidsmätning under minst två månader mellan oktober och april. Vid tidsbegränsning, som vid husköp, kan en korttidsmätning vara ett rådgivande alternativ. Ta det första steget mot ett tryggare boende och beställ din radonmätning redan idag!