DOKUMENT & INFORMATION

Här finner Ni våra styrdokument och information om vår organisation, ekonomi, mål och målgrupper samt hur du blir medlem.

BAKGRUND

Make a Change består av en styrelse om sju ledamöter och en suppleant. Styrelsen arbetar helt på ideell basis och har inget arvode kopplat till sitt arbete.

Christian Nordenström startade Make a Change 2015 och har genom personliga erfarenheter skaffat sig ett starkt engagemang och arbetar entusiasmerat för att öka allas delaktighet i att motverka mobbning.

Make a Change når ut på flera sätt och några olika kanaler är tv, internet, radio samt Facebook.  Christian har också genom eget intresse för löpning bl.a. etablerat Make a Change i idrottskretsar genom initierandet av ett samarbete med Svenska Friidrottsförbundet och enskilda elitlöpare.

I dag består föreningen av ett antal personer som ideellt tillsammans med fantastiska ambassadörer, samarbetspartners och eldsjälar aktivt arbetar mot mobbning på nätet, i skolan, inom förenings – och arbetslivet. 
Här finner du mer information om oss som är engagerade i organisationen.

ORGANISATION & MEDLEMMAR

ORGANISATION

Make a Change är en ideell icke vinstdrivande förening som arbetar mot mobbning bland barn och vuxna.

MEDLEMMAR

Du är varmt välkommen att bli medlem i Make a Change och nedan finner du våra olika medlemstyper samt kostnaden för densamma.

1) SUPPORT BARN&UNGDOM. I medlemskapet ingår nyhetsbrev och supporter armband.
Gäller för barn och ungdomar 7-25 år, och kostnaden är 150 kr/år.

2) SUPPORT VUXEN. I medlemskapet ingår nyhetsbrev och supporter armband.
Gäller för vuxna och kostnaden är 300 kr/år.

3) SUPPORT FAMILJ. I medlemskapet ingår nyhetsbrev och supporter armband.
För hela familjen, oavsett hur många som ingår i den. Kostnaden är 500 kr/år.

4) SUPPORT KOMPIS. I medlemskapet ingår nyhetsbrev, supporter armband, supporter t-shirt samt möjlighet att engagera sig i föreningen. Styrelsen tar beslut på 2-3 punkter där vår KOMPIS kan vara med och påverka.
Gäller för vuxna över 18 år och kostnaden är 1500 kr/år.

För att bli supporter maila fullständigt namn, ålder och adress till oss här

GEOGRAFISKT FOKUS

I dagsläget är vi lokaliserade med bas i Stockholm och i Malmö. Då intresset är stort kommer vi att etablera oss på flera platser framöver – vi prioriterar att kunna vara på plats fullt ut fysiskt när vi etablerar oss på en ny plats. Vi arbetar dock redan idag mobilt över hela landet.

I övrigt nås vi alltid via Facebook, Instagram, Linkedin och förstås vår egen hemsida: https://www.makeachange.se

VISION & MÅLGRUPP

VISION

Make a Change vision är ett samhälle där människor accepterar varandras olikheter och behandlar varandra med kärlek och respekt.

MÅLGRUPP

Vår målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Genom att vara en plattform för gemensamma krafter som arbetar mot mobbning agerar vi på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser.

VERKSAMHET & PROJEKT

VERKSAMHET

Vi har stort fokus på att göra skillnad här och nu, kommunicera på nya sätt samt skapa dialog och debatt. Allt med ett gemensamt mål – att påverka samhället och människors vilja att engagera sig i arbetet mot mobbning.

Genom föreläsningar utbildar vi skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet tillsammans med människor som har en historia att berätta. Vi utvecklar också utbildningsmaterial – digitalt och i print samt erbjuder stödfunktioner. Den gemensamma nämnaren är att vi vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet med fokus på områdena mobbning och utanförskap.

Vi tror att samverkan är nyckeln till förändring.

VERKSAMHETSMÅL

Vi arbetar parallellt med flera olika projekt, här kan Ni läsa om några av våra delmål:

1. Under 2017 startade vi vår stödfunktion Fight Back. En digital app där man t.ex. kan få personligt stöd samt ökad kunskap kring hur man hanterar och motverkar mobbning. Appen kommer att finnas tillgänglig kostnadsfritt via App Store och Google Play. Vår målsättning är att ha 10 000 registrerade personer under 2018-2019. För att uppnå denna siffra kommer appen att kommuniceras i drygt 500 skolor under kvartal 1 – 2019.

2. Under 2018 har vi startat upp vårt stödcentrum för vuxna där vårt första delmål tredje kvartalet 2019 är att etablera stödfunktioner med tillgänglighet 24/7. Stödcentrumet kommer att erbjuda stöd via telefon, chat och mail via utbildade volontärer. För att uppnå detta delmål arbetar vi aktivt med rekrytering av volontärer över hela landet genom Volontärbyrån.

3. Under 2018-2019 är ett annat delmål att starta upp 3 lokalföreningar runtom i Sverige. Vi arbetar i dagsläget bl.a. med förfrågningar från Malmö, Göteborg, Kalmar, Östersund och Luleå. Detta föreningsnätverk bygger vi upp i samarbete med Vuxenskolan som har lång och bred erfarenhet av att bygga hållbara föreningar.

EKONOMI

Här kan du ta del av våra ekonomiska dokument.

1. ORGANISATIONSFORM

Vi förvaltas av SE-Banken och vår ekonomi sköts av Föreningshuset. I dagsläget har Make a Change inget 90-konto. Dock kommer processen för ansökan om 90-konto att påbörjas under 2017 då vi som ny organisation nu uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kravställning för att påbörja ansökan. Vi har för avsikt att minst 75 % av de totala intäkterna skall gå till ändamålet. Ej heller skall de administrativa kostnaderna överskrida 25 % av de insamlade medlen. De eventuella investeringar som görs i föreningen skall också vara etiskt och ekonomiskt försvarbara i relation till föreningens ekonomiska förutsättningar. Vi finansieras genom stöd från företag, stiftelser, privatpersoner och kampanjer samt via arvoden för de föreläsningar och utbildningar vi genomför.

Läs vår kapitalförvaltningspolicy här

Resultatrapport för 2017 finner du här

Balansrapport för 2017 finner du här

Läs vår årsredovisning här

Läs vår verksamhetsberättelse här

2. FINANSIERING

Vi finansieras genom stöd från företag, stiftelser, privatpersoner och kampanjer samt via arvoden för de föreläsningar och utbildningar vi genomför. De insamlade medlen möjliggör att vi kan sprida kunskap och engagera fler barn och vuxna kring frågor som rör vårt psykiska välbefinnande i samhället. En del av de insamlade medlen används också till att bedriva olika projekt för att synliggöra problematiken kring mobbning och utanförskap på nya innovativa sätt.

ÅRSMÖTEN

Läs årsmötesprotokoll för 2018 här

Läs årsmöteskallelse för 2018 här

Läs årsmöteskallelse för 2017 här

Läs årsmötesprotokoll för 2017 här

Läs extra insatt årsmötesprotokoll för 2016 här

Läs årsmötesprotokoll för 2016 här

STYRDOKUMENT STADGAR

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1. Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med ”Föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund”, med särskild inriktning att vara plattformen för alla krafter som arbetar mot mobbning bland barn, ungdomar och vuxna i skola, förenings – och arbetsliv. Föreningen ska bedriva följande verksamheter: utbildningar, föreläsningar, stödprogram samt forskningsprojekt. Föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för ett samhälle där människor accepterar
varandras olikheter och behandlar varandra med kärlek och respekt.

§2. Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är: Föreningen Make a Change
Föreningens organisationsnummer är: 802497-2450
Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms kommun.

§3. Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är skyldig att följa nämnda stadgar, regler och beslut fattade av årsmötet.

§4. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5. Verksamhet- & Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

§6. Firmateckning
Firman tecknas av minst två styrelseledamöter i förening.

§7. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av styrelsen.

§8. Tvist/Skiljeklausul
Tvist skall, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i MAC:s stadgar avgöras enligt fastställt reglemente för föreningen vid Stockholms tingsrätt.

§9. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt främjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till berörda myndigheter.

2 KAP FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§1. Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas ett medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Följande medlemstyper erbjuds Support barn & ungdom ( för barn och ungdomar 7-25 år ), Support vuxen ( för vuxna ), Support familj ( för familjer ), Support kompis ( gäller för en person ). Medlemskapet gäller tillsvidare.

§2. Medlems skyldigheter & rättigheter
Medlem
– ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen samt följa organisationens 1 kap 3
§ nämnda stadgar, regler och beslut.
– ska betala de medlemsavgifter som beslutas av styrelsen.
– har inte rätt att delta i sammankomster som anordnas för styrelsen
– har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 5 kap 2 §
– har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

§3. Utträde
Medlem, som önskar utträde ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen skall detta göras innan medlemskap avslutas. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

§4. Uteslutning m.m.
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots 2 påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

§5. Överklagande
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande.

§6. Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 KAP ÅRSMÖTE

§1. Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§2. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Förslag till ärende att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§3. Sammansättning och beslutsförhet
Årsmöte består av närvarande medlemmer. Vid förfall får medlem företrädas av annan medlem som ombud via fullmakt. Ombud får enbart företräda en medlem. Mötet är beslutsmässigt med dom medlemmar som är närvarande på mötet.

§4. Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en eller flera suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en eller två revisorer för en tid av ett år.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§5. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 3/4 av föreningens styrelse begär det. Sådan framställning ska beslutas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas på det sätt som styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidtas åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

§6. Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad person begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om
ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§7. Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 KAP REVISION

§1. Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

5 KAP STYRELSEN

§1. Sammansättning
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, maximalt tio ledamöter samt maximalt sex suppleanter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

§2. Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för MAC:S stadgar – svara för föreningens verksamhet samt ta tillvara alla intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

– se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler.
– verkställa av årsmötet fattade beslut.
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt
instruktioner för eventuella underliggande organ.
– ansvara för och förvara föreningens medel.
– fortlöpande informera berörda parter om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte
kan skada föreningens intressen.
– tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 4 kap. §1
– förbereda årsmöte

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

§3. Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst
hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§4. Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild styrelsemedlem, anställd eller annan utsedd person. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Föreningen Make A Change verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Verksamhetsidé
Vi är en samlad förening​ som verkar för samma vision och värdegrund, och den genomsyrar alla vi vänder oss till, såväl barn som vuxna. Vi värnar om alla människor och vårt arbete skall ske i nära samverkan, ge inspiration, utveckla och skapa livskraft. Inom föreningen respekteras alla människor oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar,. Föreningen följer​ FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vision
Make a Change mål​ är ett samhälle där människor accepterar varandras olikheter och behandlar varandra med kärlek och respekt.

Värdegrund
Glädje och gemenskap​ är starka drivkrafter i vårt arbete. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att alla ska kunna känna sig trygga, ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet​ innebär att allas röster har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Stadgarna antogs av årsmötet 2017-03-31

STÖTTA OSS

Genom att stötta oss är du med och bidrar i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Vi utbildar skolor, företag och idrottsföreningar över hela landet.

STÖTTA OSS

Föreläsningar